Contributie seizoen 2023-2024

De Algemene Leden Vergadering heeft de contributie voor het seizoen 2023/2024 als volgt vastgesteld:

 

Leeftijd op        1-10-23

Geboren op of tussen Omschrijving Contributie met machtiging*
18 1-10-2005 Senior lid € 305,00
18 1-10-2005 Senior Trainingslid  € 189,00
18 1-10-2005 Donderdagavond competitie € 210,00
18 1-10-2005 Studentenkorting  € 55,00
18 1-10-2005 Gedeeld Lidmaatschap  € 205,00
18   Niet spelend lid € 68,00
10 - 17 1-10-2006/2013 Junior Lid, O12/O14/O16/O18, elftalhockey € 242,00
9 1-10-2014 O10 – jeugd, achttalhockey € 210,00
8 1-10-2015 O9 – jeugd,  zestalhockey € 210,00
6 – 7 1-10-2016/2017 O8 – jeugd, (voorbereiding op) drietalhockey € 210,00
4 - 5 1-10-2018/2019 Funkeylid, spelactiviteiten € 120,00
  vanaf O8 jeugd Accommodatiebijdrage € 21,00
  O12- jeugd Bijdrage 1e lijnsteams € 32,00
  O14/O16/O18/H1/D1 Bijdrage 1e lijnsteams € 52,50
    Zaalhockey per seizoen € 52,50

Voor leden die geen machtiging tot automatische incasso van de contributie hebben afgegeven geldt een extra bedrag van € 30,00 op bovenstaande contributie. Nieuwe leden dienen deze machtiging verplicht af te geven. Zonder machtiging is geen lidmaatschap mogelijk. De bestaande leden die geen machtiging tot automatische incasso van de contributie hebben afgegeven betalen de contributiebedragen zoals vermeld in de linkerkolom. 

Het inschrijfgeld bedraagt € 20,00 per aspirant-lid voor senioren en € 10,00 voor junioren, jongste jeugd en benjamins. Het inschrijfgeld wordt gefactureerd met de contributie.

Studentenkorting
Leden die geboren zijn op- of voor 1 oktober 2004, een machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven én het volledige -senior lid-contributiebedrag betalen kunnen in aanmerking komen voor studentenkorting. Zij krijgen, na inlevering van een kopie van een voor het betreffende seizoen geldige inschrijvingsbewijs aan een door de Nederlandse overheid erkende onderwijsinstelling (via de penningmeester ), € 55,00 gecrediteerd en teruggestort. Stuur de kopie bij voorkeur als scan via e-mail naar de penningmeester.

Gedeeld lidmaatschap
Gedeeld lidmaatschap staat alleen open voor senioren (geboren op- of voor 1 oktober 2004) die samen één speelgerechtigde plaats delen binnen één team. Beiden dienen een machtiging tot automatische incasso afgegeven te hebben.

Het gedeeld lidmaatschap geldt telkens voor één seizoen en moet dus voor elk volgend seizoen opnieuw geregeld worden.

 • De TC Senioren coördineert en bewaakt de registratie van de gedeelde lidmaatschappen (Wie deelt met wie?, Vastlegging in AllUnited). TC Senioren dient de gedeelde lidmaatschappen vóór 10 juli te melden bij de ledenadministratie en penningmeester i.v.m. de massafacturering van de contributies per 15 juli.
 • Het aantal netto bezette plaatsen in een team bedraagt minimaal 12.
 • Er kan op enig moment (een wedstrijd) slechts één van beide personen van een gedeeld lidmaatschap spelen in een team en dus vermeld worden op het wedstrijdformulier.
 • Als één van beide leden in een gedeeld lidmaatschap om welke reden dan ook gedurende het seizoen stopt met hockeyen vindt geen restitutie van contributie plaats. Het andere lid van het koppel wordt geacht voor het restant van het seizoen de speelgerechtigde plaats te bezetten.
 • Bij gedeeld lidmaatschap zijn andere kortingsregelingen (bijv. studentenkorting) niet van toepassing.

Senior Trainingsleden
Trainingsleden trainen mee, maar spelen niet in competitieverband. Zij zijn als zodanig dan ook niet geregistreerd bij de KNHB.

Betaling
De verschuldigde contributie wordt 30 dagen na factuurdatum geïncasseerd c.q. moet dan bijgeschreven zijn op de bankrekening van de vereniging. Wanneer deze termijn wordt overschreden, ontvangt het lid een betalingsherinnering per e-mail. De factuur wordt verhoogd met € 5,00 administratiekosten.

 • Wanneer 14 dagen na deze betalingsherinnering de contributie nog niet is bijgeschreven op de bankrekening van de vereniging volgt een aanmaning per post. De factuur wordt verder verhoogd met € 10,00 administratiekosten.
 • Wanneer 14 dagen na deze aanmaning de contributie nog niet is bijgeschreven op de bankrekening van de vereniging volgt een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dit moment is het lid geschorst en deze schorsing wordt vermeld op de website van de vereniging. Het factuurbedrag wordt verhoogd met € 25,00 boete.
 • Het lid krijgt nog 7 dagen om te betalen. Om het lidmaatschap te behouden/verlengen moet het lid tevens een machtiging tot automatische incasso afgeven, voor zover dit nog niet gebeurd is.
 • Wanneer dit alles niet leidt tot betaling, wordt de vordering uit handen gegeven en wordt het lid in de volgende ALV voorgedragen voor royement. Het eventueel uitgesproken royement wordt tevens doorgegeven aan de KNHB en NOC*NSF. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van het lid.

Aanvullende bepalingen
De gefactureerde contributie zal via de afgegeven machtiging tot automatische incasso worden geïnd.

 • Bij meer dan 3 hockeyende gezinsleden bestaat de mogelijkheid tot gespreide betaling. Om hiervoor in aanmerking te komen dient u contact op te nemen met de penningmeester.
 • Bij meer dan 4 hockeyende gezinsleden geldt een gezinsmaximum. Vanaf het vijfde gezinslid (woonachtig op hetzelfde adres) wordt dus geen contributie geheven.

In situaties waarin deze regeling niet voorziet kunt u tevens contact opnemen met de penningmeester.